Program Czyste Powietrze Drukuj Zapisz

Grafika dofinansowania programu Czyste powietrze

 

PUNK JEST CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W BUDYNKU URZĘDU GMINY BORZECHÓW

godzinach 7.30 - 15.30, w pokoju Nr 14,
tel. 81 511 17 02, 03 (w. 21)

 

Programu „Czyste Powietrze"
 
W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym zlokalizowanym na terenie gm. Borzechów wnioskodawcy mają możliwość na bieżąco uzyskiwać wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie, jak również maja dostęp do przeszkolonego przez WFOŚiGW w Lublinie pracownika. Poprzez organizację spotkań informujących o zasadach Programu jak również przekazywanie materiałów informacyjnych, mieszkańcy gminy mogą pogłębić swoją wiedzę w zakresie Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze". Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie a Gminą Borzechów.
 
Informacje o programie „Czyste powietrze" dostępne są w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Gminy Borzechów w pokoju Nr 14, tel. 81 511 17 02, 03 (w. 21) oraz na stronie internetowej gminy.  
 
Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Czyste powietrze jest skierowane do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych, jak również wyodrębnionych Księgą Wieczystą lokali mieszkalnych, segmentów oraz bliźniaków. Dofinansowanie obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe.
 
Dotacje na termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła wynosi:
 
 • do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,
 • do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania lub
 • do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.
 
Od 3 styczna 2023 r. w ramach zmian Programu podwyższone zostały progi dochodowe:
 
 • NAJWYŻSZY poziom dofinansowania przy miesięcznym dochodzie na osobę w gospodarstwie domowym nie przekraczającym 1090 zł gosp. wieloosobowe lub 1526 zł gosp. Jednoosobowe;
 • PODWYŻSZONY poziom dofinansowania przy miesięcznym dochodzie na osobę w gospodarstwie domowym nie przekraczającym 1894 zł gosp. wieloosobowe lub 2651 zł gosp. Jednoosobowe;
 • PODSTAWOWY poziom dofinansowania przy dochodzie rocznym wnioskodawcy nie przekraczającym 135 000,00 zł. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym na podstawie ogłoszenia o naborze publikowanego na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
 
Program realizowany będzie w latach 2018-2029, zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027r. (podpisywanie umów z Beneficjentami), środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej do 30.09.2029 r. Wnioski składa się w postaci elektronicznej poprzez aplikację internetową, dodatkowo wydrukowany wniosek opatrzony podpisem należy przesłać do właściwego WFOŚiGW.
 
Dofinansowanie otrzymać można na:
 
 • Zakup i montaż nowego źródła ciepła;
 • Przyłącze i instalacje wewnętrzne na potrzeby źródła ciepła;
 • Zakup i montaż/modernizacja instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi;
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych części nadziemnej;
 • Ocieplenie ścian  zewnętrznych części podziemnej;
 • Ocieplenie dachu/stropodachu;
 • Ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym;
 • Ocieplenie stropu nad piwnicą nieogrzewaną;
 • Ocielenie podłogi na gruncie;
 • Ocieplenie ścian wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych;
 • Zakup i wymiana stolarki zewnętrznej -  okien i drzwi balkonowych;
 • Zakup i wymiana drzwi zewnętrznych;
 • Zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła;
 • Zakup i montaż kolektorów słonecznych;
 • Zakup i montaż  mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 
Dane niezbędne do złożenia Wniosku: 
 
 1. Dane osobowe: nazwisko, imię, PESEL, NIP, tel. Kontaktowy, e-mail
 2. Imię i nazwisko współmałżonka, PESEL
 3. Informacje o przedsięwzięciu: adres budynku, numer księgi Wieczystej w przypadku braku numeru należy dołączyć akt notarialny), numer działki zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków, rok wystąpienia o zgodę na budowę, powierzchnia całkowita budynku (m2).
 4. W przypadku Beneficjentów ubiegających się o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania należy dołączyć do wniosku zaświadczenie o dochodach wydane przez GOPS (zaświadczenie składane z wnioskiem o dofinansowanie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia tego wniosku a najpóźniej wydane w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie).
 
Kalkulator dotacji pod adresem: www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji, pomaga sprawdzić, jaką dotację możemy uzyskać z programu „Czyste Powietrze" i czy tym samym stać nas na przeprowadzenie inwestycji o określonym zakresie rzeczowym.
 
Kalkulator grubości izolacji: www.kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl , pozwala obliczyć ile materiału i o jakich parametrach potrzebujemy na docieplenie budynku.
 
Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM): www.lista-zum.ios.edu.pl
 
Doradztwo energetyczne: www.doradztwo-energetyczne.gov.pl
 
 
Platforma Ekspertów Efektywności Energetycznej: www.peee.gov.pl
 
Wymagana dokumentacja w Programie Czyste Powietrze obowiązująca od dnia 3 stycznia 2023 r.: https://portal.wfos.lublin.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
 
 

 

Ogólnopolska infolinia: 22 340 40 80

Program Czyste Powietrze Drukuj Zapisz