Opłaty Drukuj Zapisz

UCHWAŁA NR XII/73/19 RADY GMINY BORZECHÓW z dnia 30 grudnia 2019 r

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 6k ust. 1 i ust. 3, oraz art. 6j ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) Rada

Gminy Borzechów uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Borzechów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu o liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość.
 2. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w punktach 3 i 5;
 3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, o której mowa w ust. 1 w wysokości 13 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość z zastrzeżeniem ust. 4;
 4. Dla nieruchomości, w której zamieszkuje 6 osób i więcej ustala się opłatę miesięczną w wysokości 78 zł;
 5. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi, w wysokości 26 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość z zastrzeżeniem ust. 6;
 6. Dla nieruchomości, w której zamieszkuje 6 osób i więcej ustala się opłatę miesięczną w wysokości 156 zł;

 

§ 2.

1. Ustala się opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady komunalne

są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

 1. o pojemności 120 l – w wysokości 5,90 zł,
 2. o pojemności 140 l – w wysokości 6,80 zł,
 3. o pojemności 240 l – w wysokości 11,80 zł,
 4. o pojemności 1100 l – w wysokości 54,00 zł,
 5. o pojemności 5 m3 – w wysokości 246,20 zł,
 6. o pojemności 7 m3 l – w wysokości 344,70 zł;

2. Ustala się podwyższone stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli

odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny:

 1. o pojemności 120 l – w wysokości 11,80 zł,
 2. o pojemności 140 l – w wysokości 13,60 zł,
 3. o pojemności 240 l – w wysokości 23,60 zł,
 4. o pojemności 1100 l – w wysokości 108,00 zł,
 5. o pojemności 5 m3 – w wysokości 492,40 zł,
 6. o pojemności 7 m3 – w wysokości 689,40 zł;

§ 3.

1. Ustala się opłaty za worek od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

 1. o pojemności 120 l – w wysokości 4,00 zł,
 2. o pojemności 240 l – w wysokości 8,00 zł,

2. Ustala się podwyższone stawki opłaty za worek od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny:

 1. o pojemności 120 l – w wysokości 8,00 zł,
 2. o pojemności 240 l – w wysokości 16,00 zł,

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzechów.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XI/66/19 Rady Gminy Borzechów z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Drozda
 
 
Powrót