DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

Informacje ogólne Drukuj Zapisz

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Borzechów:
W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w wyniku udzielonego zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Borzechów, odbiór odpadów komunalnych jest realizowany przez:
EKO-KRAS Sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 27D
23-204 Kraśnik
tel.: 533 319 053
tel.: 500 140 873
tel.: 500 140 910
tel.: 500 140 882
e-mail: eko-kras@wp.pl
http://www.ekokras.pl/

Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od  właścicieli nieruchomości z terenu gminy Borzechów zmieszanych odpadów komunalnych,  odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
    Zakład Zagospodarowania Odpadów EKOLAND POLSKA S.A.,  Lasy ul. Jodłowa 70,  23-200 Kraśnik.

Osiągnięte przez Gminę Borzechów w 2021 r. poziomy recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych:
osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  - 21,98% (wymagany minimalny poziom - 20%),
osiągnięty poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 0,54 % (wymagany maksymalny poziom – 30%),
osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 99,23% (wymagany minimalny poziom – 70%).

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Prowadzący: Gmina Borzechów, Borzechów 1, 24-224 Borzechów,
Adres: Borzechów 1, 24-224 Borzechów (z tyłu budynku Urzędu Gminy Borzechów)
Czynny:   

        Poniedziałek    8 – 10
        Wtorek     8 – 10
        Sobota        8 - 11   


W PSZOK przyjmowane są następujące odpady:
Szkło   170202
Opakowania ze szkła   150107
Papier, tektura i opakowania z papieru i tektury   150101, 200101
Tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw  sztucznych   200139/150102
Metale   200140
Bioodpady   200108, 200201
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych   150110*
Popiół z palenisk domowych   200199ex
Odpady wielkogabarytowe   200307
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne   200135,200136
Lampy fluorescencyjne i inne zawierające rtęć   200121
Urządzenia zawierające freony   200123
Zużyte opony   160103
Zużyte oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe   130208
Rozpuszczalniki, kwasy, alkalia   200113,200114,200115,200117
Detergenty   200129, 200130
Farby, tusze, kleje, lepiszcze i żywice   200127, 200128
Odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz)   170101
Odpady budowlane i rozbiórkowe (zmieszane)   170107
Przeterminowane leki   200132
Zużyte baterie i akumulatory   200134
Materiały izolacyjne   170604
Odpadowa papa   170380
Igły i strzykawki

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych przyjmowane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów odpłatnie (12zł/kg). Każdy ma prawo bezpłatnie zwracać te opakowania, bezpośrednio w sklepie lub hurtowni, w której je nabył. Sprzedawca ma zaś prawny obowiązek przyjęcia takich opakowań.  
Pozostałe rodzaje odpadów dostarczane do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie – w ramach opłaty za odpady wnoszonej przez mieszkańców z nieruchomości.

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:
Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. ul. Metalurgiczna 15 C, 20-234 Lublin


Punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można dostarczać do:  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Borzechowie.

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów:

Lub–Eko-Plus, ul. Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin, tel. 502636439 - folia odpadowa (niezanieczyszczona), sznurek, opony powstające w gospodarstwach rolnych – odpłatnie.

PPHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC, Zawada 63, 24-160 Wąwolnica, woj. Lubelskie, tel. 691122387 - działalność z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów typu: folie po sianokiszonce (folie po balotach), worki po nawozie, worki typu Big-Bag (firma nie odbiera folii czarnej i czarno-białej) – odpłatnie.

REMONDIS Sp. z o.o., ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza, tel. 501230542 - działalność z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów z opakowań tworzyw sztucznych, pochodzących m.in. z działalności rolniczej typu: sznurki i siatki rolnicze, folie rolnicze (po sianokiszonce, tunelach ogrodowych), worki typu big-bag, opakowania po nawozach oraz środkach ochrony roślin– odpłatnie.

OPONY ROLNICZE:
P.W. Skoczylas Maciej Skoczylas: ul. Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa - opony rolnicze, tel. 691370360 – odpłatnie.

Orzeł S.A. ul. Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa, tel. 667 713 999, (transport we własnym zakresie) – odpłatnie.
Recykl Organizacja Odzysku S.A. ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. 667 955 230, 667 955 016 (transport we własnym zakresie) – odpłatnie.


Powrót