Opłaty Drukuj Zapisz

 

Uchwała Nr NR XXIII/157/21
Rady Gminy Borzechów

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 6k ust. 1, ust. 3, ust. 4a oraz art. 6j ust. 2a, ust. 3, ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) Rada Gminy Borzechów uchwala, co następuje:

§ 1.     

 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Borzechów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu o liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość.
 2. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w punktach 3 i 4;
 3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, o której mowa w ust. 1 w wysokości 17 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość;
 4. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi, w wysokości 34 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość;
 5. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość;

§ 2.     

 1. Ustala się opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
  1. o pojemności 120 l – w wysokości 5,00 zł,
  2. o pojemności 140 l – w wysokości 5,83 zł,
  3. o pojemności 240 l – w wysokości 10,00 zł,
  4. o pojemności 1100 l – w wysokości 45,83 zł,
  5. o pojemności 5 m3 – w wysokości 208,33 zł,
  6. o pojemności 7 m3 l – w wysokości 291,67 zł;
 2. Ustala się podwyższone stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny:
  1. o pojemności 120 l – w wysokości 10,00 zł,
  2. o pojemności 140 l – w wysokości 11,66 zł,
  3. o pojemności 240 l – w wysokości 20,00 zł,
  4. o pojemności 1100 l – w wysokości 91,66 zł,
  5. o pojemności 5 m3 – w wysokości 416,66 zł,
  6. o pojemności 7 m3 – w wysokości 583,34 zł;

§ 3.     

 1. Ustala się opłaty za worek od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
  1. o pojemności 120 l – w wysokości 5,00 zł,
  2. o pojemności 240 l – w wysokości 10,00 zł,
 2. Ustala się podwyższone stawki opłaty za worek od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny:
  1. o pojemności 120 l – w wysokości 10,00 zł,
  2. o pojemności 240 l – w wysokości 20,00 zł,

§ 4

Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 1. w wysokości 156,00 zł, jeżeli odpady komunalne zbierane są i odbierane w sposób selektywny;
 2. w wysokości 312,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane  i odbierane w sposób selektywny;
  1. -za rok bez względu na długość korzystania z nieruchomości

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzechów.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr XVI/114/20 Rady Gminy Borzechów z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku.

Powrót