Informacje ogólne Drukuj Zapisz

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Borzechów:

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w wyniku udzielonego zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Borzechów, odbiór odpadów komunalnych jest realizowany przez:

EKO-KRAS Sp. z o.o.

ul. M. Konopnickiej 27D

23-204 Kraśnik

tel.: 533 319 053

tel.: 500 140 873 

tel.: 500 140 910 

tel.: 500 140 882

e-mail: eko-kras@wp.pl

http://www.ekokras.pl/

 

Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od  właścicieli nieruchomości z terenu gminy Borzechów zmieszanych odpadów komunalnych,  odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

            Zakład Zagospodarowania Odpadów EKOLAND POLSKA S.A.,  Lasy ul. Jodłowa 70,  23-200 Kraśnik.

 

Osiągnięte przez Gminę Borzechów w 2021 r. poziomy recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych:

  • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  - 21,98% (wymagany minimalny poziom - 20%),
  • osiągnięty poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 0,54 % (wymagany maksymalny poziom – 30%),
  • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 99,23% (wymagany minimalny poziom – 70%).

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Prowadzący: Gmina Borzechów, Borzechów 1, 24-224 Borzechów,

Adres: Borzechów 1, 24-224 Borzechów (z tyłu budynku Urzędu Gminy Borzechów)

Czynny:          Poniedziałek   8 – 10

                        Wtorek            8 – 10

                        Sobota             8 - 11  

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych przyjmowane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów odpłatnie (12zł/kg). Każdy ma prawo bezpłatnie zwracać te opakowania, bezpośrednio w sklepie lub hurtowni, w której je nabył. Sprzedawca ma zaś prawny obowiązek przyjęcia takich opakowań.  

Pozostałe rodzaje odpadów dostarczane do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie – w ramach opłaty za odpady wnoszonej przez mieszkańców z nieruchomości.

 

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:

Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. ul. Metalurgiczna 15 C, 20-234 Lublin

Punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można dostarczać do:  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Borzechowie.

Powrót