Program Czyste Powietrze Drukuj Zapisz

baner z napisami

 

 

 

PUNK JEST CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD GODZ. 7.30 DO 15.30
Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze" znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie:
 
Dane liczbowe dla Gminy Borzechów udostępnione przez
WFOŚiGW w Lublinie
na dzień 31.12.2022 r.
 
Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 59
Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 48
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 27
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 619 935,85zł
 
 
Programu „Czyste Powietrze"
 
W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym zlokalizowanym na terenie gm. Borzechów wnioskodawcy mają możliwość na bieżąco uzyskiwać wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie, jak również maja dostęp do przeszkolonego przez WFOŚiGW w Lublinie pracownika. Poprzez organizację spotkań informujących o zasadach Programu jak również przekazywanie materiałów informacyjnych, mieszkańcy gminy mogą pogłębić swoją wiedzę w zakresie Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze". Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie a Gminą Borzechów.
 
Informacje o programie „Czyste powietrze" dostępne są w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Gminy Borzechów w pokoju Nr 14, tel. 81 511 17 02, 03 (w. 21) oraz na stronie internetowej gminy.  
 
Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Czyste powietrze jest skierowane do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych, jak również wyodrębnionych Księgą Wieczystą lokali mieszkalnych, segmentów oraz bliźniaków. Dofinansowanie obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe.
 
Dotacje na termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła wynosi:
 
 • do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,
 • do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania lub
 • do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.
 
Od 3 styczna 2023 r. w ramach zmian Programu podwyższone zostały progi dochodowe:
 
 • NAJWYŻSZY poziom dofinansowania przy miesięcznym dochodzie na osobę w gospodarstwie domowym nie przekraczającym 1090 zł gosp. wieloosobowe lub 1526 zł gosp. Jednoosobowe;
 • PODWYŻSZONY poziom dofinansowania przy miesięcznym dochodzie na osobę w gospodarstwie domowym nie przekraczającym 1894 zł gosp. wieloosobowe lub 2651 zł gosp. Jednoosobowe;
 • PODSTAWOWY poziom dofinansowania przy dochodzie rocznym wnioskodawcy nie przekraczającym 135 000,00 zł. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym na podstawie ogłoszenia o naborze publikowanego na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
 
Program realizowany będzie w latach 2018-2029, zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027r. (podpisywanie umów z Beneficjentami), środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej do 30.09.2029 r. Wnioski składa się w postaci elektronicznej poprzez aplikację internetową, dodatkowo wydrukowany wniosek opatrzony podpisem należy przesłać do właściwego WFOŚiGW.
 
Dofinansowanie otrzymać można na:
 
 • Zakup i montaż nowego źródła ciepła;
 • Przyłącze i instalacje wewnętrzne na potrzeby źródła ciepła;
 • Zakup i montaż/modernizacja instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi;
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych części nadziemnej;
 • Ocieplenie ścian  zewnętrznych części podziemnej;
 • Ocieplenie dachu/stropodachu;
 • Ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym;
 • Ocieplenie stropu nad piwnicą nieogrzewaną;
 • Ocielenie podłogi na gruncie;
 • Ocieplenie ścian wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych;
 • Zakup i wymiana stolarki zewnętrznej -  okien i drzwi balkonowych;
 • Zakup i wymiana drzwi zewnętrznych;
 • Zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła;
 • Zakup i montaż kolektorów słonecznych;
 • Zakup i montaż  mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 
Dane niezbędne do złożenia Wniosku: 
 
 1. Dane osobowe: nazwisko, imię, PESEL, NIP, tel. Kontaktowy, e-mail
 2. Imię i nazwisko współmałżonka, PESEL
 3. Informacje o przedsięwzięciu: adres budynku, numer księgi Wieczystej w przypadku braku numeru należy dołączyć akt notarialny), numer działki zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków, rok wystąpienia o zgodę na budowę, powierzchnia całkowita budynku (m2).
 4. W przypadku Beneficjentów ubiegających się o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania należy dołączyć do wniosku zaświadczenie o dochodach wydane przez GOPS (zaświadczenie składane z wnioskiem o dofinansowanie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia tego wniosku a najpóźniej wydane w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie).
 
Kalkulator dotacji pod adresem: www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji, pomaga sprawdzić, jaką dotację możemy uzyskać z programu „Czyste Powietrze" i czy tym samym stać nas na przeprowadzenie inwestycji o określonym zakresie rzeczowym.
 
Kalkulator grubości izolacji: www.kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl , pozwala obliczyć ile materiału i o jakich parametrach potrzebujemy na docieplenie budynku.
 
Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM): www.lista-zum.ios.edu.pl
 
Doradztwo energetyczne: www.doradztwo-energetyczne.gov.pl
 
 
Platforma Ekspertów Efektywności Energetycznej: www.peee.gov.pl
 
Wymagana dokumentacja w Programie Czyste Powietrze obowiązująca od dnia 3 stycznia 2023 r.: https://portal.wfos.lublin.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
 
 
Ogólnopolska infolinia: 22 340 40 80

 

plakat

 

Uprzejmie informujemy, że uruchomienie nowej, zmienionej wersji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze nastąpi w dniu 3 stycznia 2023 r. Od tego dnia zaczną obowiązywać nowe warunki programu.

Wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie, urealnienie kosztów jednostkowych to główne zmiany, które mają zachęcić Polaków do głębokiej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska wprowadza kolejną odsłonę programu „Czyste Powietrze”, która spowoduje, że Beneficjenci programu nie tylko uzyskają bezpieczeństwo cieplne dla swoich domowników, ale docelowo będą płacić mniej za ciepło. 

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” jest największym projektem proekologicznym w Polsce i stale go usprawniamy mówi Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. Zastosowaliśmy w nim pionierskie rozwiązania, chociażby poprzez włączenie sektora bankowego do masowego, powszechnego programu. Teraz przechodzimy krok dalej i podwyższamy zarówno progi dochodowe jak i wysokość dotacji. Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 zł do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 zł do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Z kolei przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosną odpowiednio z 900 zł do 1 090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1260 zł do 1 526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych – dodaje.

W związku z agresją Rosji na Ukrainę sytuacja na rynku wiąże się ze znacznym wzrostem cen, w tym nośników energii. Z tego względu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podkreśla bardzo ważną rolę termomodernizacji w zmianach w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”. Wychodzimy do Beneficjentów z propozycją nie tylko dofinansowania do wymiany przestarzałego wysokoemisyjnego źródła ciepła, ale także zachęcamy do skorzystania z bardzo atrakcyjnego pakietu dofinansowania do kompleksowej termomodernizacji budynku. Najwyższe dofinansowanie czyli nawet do 136 200 zł będzie można uzyskać w przypadku przeprowadzenia tzw. głębokiej, a więc kompleksowej termomodernizacji – zaznacza Paweł Mirowski, zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Programu Czyste Powietrze i efektywności energetycznej budynków.  

Program wprowadza dodatkowe finansowania w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji.

Beneficjenci, we wszystkich trzech częściach Programu, będą mogli otrzymać dofinansowanie tak jak dotychczas na szereg rozwiązań służących dociepleniu budynku i wymianie źródła ciepła wraz z np. modernizacją co i cwu, montażem wentylacji z rekuperacją oraz zamontowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca zdecyduje się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, będzie mógł uzyskać dofinansowanie najwyższe z przysługującego mu z oferty programu „Czyste Powietrze”. Odpowiednio wyższe dofinansowanie przewidziano w każdej z trzech części Programu. Jego wielkość jest uzależniona od dochodu jaki osiąga wnioskodawca Programu. Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych częściach programu kształtują się do poziomu 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji. 

Aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, wymagany jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku:  

 • do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok), lub 
 • o minimum 40%.  

Nowa oferta programu gwarantuje dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1 200 zł, które jest kosztem kwalifikowanym, ale nie jest wliczane do limitu maksymalnej kwoty dotacji określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części PPCP.

W Programie urealniono wartości poszczególnych kosztów kwalifikowanych poprzez podniesienie maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych elementów finansowanych, a także maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.  

W Programie zwiększono wartości progów dochodowych kwalifikujące do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części Programu.

 • W Części 1) Programu – do 135 000 zł, 
 • W Części 2) Programu – do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym, 
Powrót