DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

PODATKI I OPLATY LOKALNE Drukuj Zapisz

Podatek Rolny

Pole
Stawki podatku obowiązujące na terenie Gminy Borzechów:
 
Grunty powyżej 1 ha – 105 zł za 1 ha przeliczeniowy
Grunty do 1 ha – 210 zł za 1 ha
 
 
Terminy i sposoby płatności 

  • osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące - do 15 dnia każdego miesiąca
 
Podatek można opłacić w banku na rachunek Urzędu Gminy lub kartą w kasie urzędu;
32-8687-0009-2002-2500-0127-0004
 
 
 
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza
 
Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej
 
 
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
 
1) dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego;
 
2) dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków  albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej
 
Załączniki:
 
Autor: Gmina Borzechów
Powrót