AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

XXXIII sesja Rady Gminy Borzechów. XXXIII  sesja  Rady Gminy Borzechów.
15 czerwca 2023

29 czerwca 2023 r.Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 9:00

INFORMACJA

 

    W dniu 29 czerwca 2023 r. odbędzie się  XXXIII  sesja  Rady Gminy Borzechów. 

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 9:00 w sali konferencyjnej UG .

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4. Raport o stanie Gminy Borzechów za 2022 rok

 - przedstawienie przez Wójta Gminy raportu o stanie Gminy

 - debata

 - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borzechów za 2022 rok

  - przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok

  - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, stałych komisji Rady Gminy

  - podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

   wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Borzechów z wykonania budżetu za 2022 rok

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Borzechów z tytułu  wykonania budżetu za 2022 rok

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

9. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego  uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia  pieniężnego  w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych   wieloletnim  programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu"  na lata 2019-2023 

10. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków  w  zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów  żywnościowych  dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata  2019-2023

11.Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie programu osłonowego w zakresie  dożywiania  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Borzechów na lata 2023-2027

13.Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej

14. Powołanie zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławnika sądowego

15. Sprawy różne

16. Zamknięcie sesji.                                                                                                                                                                                             

Autor: Stępniak Łukasz
Powrót