DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

XXXIII sesja Rady Gminy Borzechów. XXXIII  sesja  Rady Gminy Borzechów.
15 czerwca 2023

29 czerwca 2023 r.Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 9:00

INFORMACJA

 

    W dniu 29 czerwca 2023 r. odbędzie się  XXXIII  sesja  Rady Gminy Borzechów. 

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 9:00 w sali konferencyjnej UG .

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4. Raport o stanie Gminy Borzechów za 2022 rok

 - przedstawienie przez Wójta Gminy raportu o stanie Gminy

 - debata

 - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borzechów za 2022 rok

  - przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok

  - opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, stałych komisji Rady Gminy

  - podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

   wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Borzechów z wykonania budżetu za 2022 rok

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Borzechów z tytułu  wykonania budżetu za 2022 rok

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

9. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego  uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia  pieniężnego  w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych   wieloletnim  programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu"  na lata 2019-2023 

10. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków  w  zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów  żywnościowych  dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata  2019-2023

11.Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie programu osłonowego w zakresie  dożywiania  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Borzechów na lata 2023-2027

13.Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej

14. Powołanie zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławnika sądowego

15. Sprawy różne

16. Zamknięcie sesji.                                                                                                                                                                                             

Autor: Stępniak Łukasz
Powrót