AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA W TRYBIE BEZKONKURSOWYM

INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA  W TRYBIE BEZKONKURSOWYM
22 lutego 2023

Spotkanie autorskie z Jarosławem Kurskim Stowarzyszenie „Centrum Artystyczne Teatr w Remizie” w Łączkach-Pawłówku

ORG.525.2.2023                                                                                       Borzechów, dn. 22.02.2023 r.

 

 

INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA
 W TRYBIE BEZKONKURSOWYM

Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy w Borzechowie podaje do publicznej wiadomości
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Borzechowie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie jednostki samorządu treść oferty złożonej dnia 20 lutego 2023 r. przez Stowarzyszenie „Centrum Artystyczne Teatr w Remizie” w Łączkach-Pawłówku.

 

Rodzaj zadania publicznego:

- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):

Spotkanie autorskie z Jarosławem Kurskim

 

Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy:

Stowarzyszenie „Centrum Artystyczne Teatr w Remizie” w Łączkach-Pawłówku

 

Termin realizacji zadania: 18.03.2023 r.

 

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego: 3.147,72 zł

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, każdy, w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące w/w oferty należy składać pisemnie na formularzu uwag osobiście  w sekretariacie Urzędu Gminy w Borzechowie lub drogą pocztową do Urzędu Gminy w Borzechowie 24-224 Borzechów w terminie do dnia 1 marca 2023 r.

 

Ikona pdfINFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA W TRYBIE BEZKONKURSOWYM, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [325.29 KB]

Ikona pdfUproszczona oferta realizacji zadania publicznego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [930.92 KB]

Autor: Gmina Borzechów
Powrót