DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Borzechów

plakat
27 stycznia 2023

OTWARTY KONKURS OFERT

na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2023 roku

 

Na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.)

Wójt Gminy Borzechów

ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2023

na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie:

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Borzechów w 2023 roku

I. ADRESACI KONKURSU

 

Organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), zwane dalej organizacjami.

 

II. FORMA REALIZACJI ZADAŃ

 

Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

 

III. RODZAJE WSPIERANYCH ZADAŃ

1.       Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w sekcji piłki nożnej.

2.       Organizacja szkolenia sportowego w sekcji piłki nożnej dla drużyn seniorów i drużyn młodzieżowych.

3.       Wspieranie działań sportowych z zakresu kultury fizycznej mających na celu rozwój umiejętności sportowych, propagujących zdrowy i aktywny tryb życia.

 

IV. WYSOKOŚĆ PRZEZNACZONA NA REALIZACJĘ ZADANIA  - 70 000 zł

 

V. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 

1. Zadanie powinno być wykonane od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r.


2. Zadanie należy realizować z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując jego wykonanie w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

 

3. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust. 2
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), zwane dalej organizacjami,
które łącznie spełniają następujące warunki:

a) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Borzechów,

b) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

c) dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,

d) przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

 

4. Wydatki ponoszone w ramach udzielonej dotacji stanowią koszty kwalifikowane od dnia podpisania umowy.

 

VI. WARUNKI SKŁADANIA OFERT

 

1. Oferty konkursowe należy składać:

w Urzędzie Gminy Borzechów  (pok. Nr 8), w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2023 r. do godz. 14.00.

 

2. O terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

 

3. Jeden podmiot może złożyć jedną ofertę.

 

4. Oferta winna być złożona na wzorze oferty określonym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 

VII. TERMIN, KRYTERIA I TRYB WYKONYWANIA WYBORU OFERT

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lutego 2023 r. o godz. 14:15 w Urzędzie Gminy Borzechów (sala konferencyjna).

 

2. Ocena oferty pod względem formalnym dokonywana jest przez pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za współpracę  z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z kartą oceny, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

3. Do oferty należy dołączyć:

- aktualny statut lub wyciąg z aktualnego Statutu zawierający postanowienie określające działalność statutową organizacji oraz informacje o osobach uprawnionych do reprezentacji – dot. organizacji składających po raz pierwszy ofertę w Gminie Borzechów.

-pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu
w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wymieniona w Rejestrze, Statucie.

 

4. Organizator może wezwać do jednokrotnego uzupełnienia oferty pod względem formalnym.

Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych jest warunkiem do poddania oferty ocenie merytorycznej.

 

5. Ocena oferty pod względem merytorycznym rozpatrzona zostanie przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem przez Wójta Gminy Borzechów.

 

6. Maksymalna liczba punktów do zdobycia przez organizacje przy ocenie punktowej wynosi 125 pkt. Zgodnie z kartą oceny oferty, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

7. Rekomendacje do zawarcia umowy otrzymują oferty, które uzyskały co najmniej 100 pkt.

 

8. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół i przekazuje do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Borzechów.

 

9. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji w trybie zarządzenia podejmuje Wójt Gminy Borzechów i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Borzechów, na stronie internetowej www.borzechow.eu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Borzechów nie później, niż w ciągu 14 dni licząc od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

 

VIII. INFORMACJA O TEGO SAMEGO RODZAJU ZADANIACH PUBLICZNYCH ZREALIZOWANYCH PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT ORAZ
W ROKU POPRZEDNIM I ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTACH

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wyżej wymienionego zadania w 2021 r. wydatkowano kwotę 70 000 zł, w 2022 r. wydatkowano kwotę 70 000 zł.

 

IX. ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.

 

2. Kwoty dofinansowania podane w konkursie stanowią górną granicę dofinansowania. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania ofercie niższej kwoty.

 

3. Dotacja będzie przekazana w transzach.

 

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji
w określonej wysokości.

 

X. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L.
z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1)    Administratorem Państwa danych jest Gmina Borzechów reprezentowana przez Wójta z siedzibą Borzechów, 24-224 Borzechów, telefon kontaktowy: 81 511 17 02, email: ug@borzechow.eu.
2)    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3)    Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procedury konkursowej, zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz realizacji zadania publicznego jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4)    Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.
5)    Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6)    Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7)    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d)    prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8)    Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9)    Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym jedynie, gdy uprawnia ich do uzyskania danych przepis prawa.

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Borzechów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Borzechów.


Ikona docxZ A R Z Ą D Z E N I E NR 2/2023 Wójta Gminy Borzechów z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Borzechów, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.09 KB]

Ikona odtZałącznik nr 1 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2023 na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Borzechów w 2023 r., plik: Rozszerzenie: odt, Rozmiar: [13.22 KB]

Ikona docxZałącznik do Zarządzenia Nr 2/2023 Wójta Gminy Borzechów z dnia 26 stycznia 2023 r. OTWARTY KONKURS OFERT na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2023 roku, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [32.41 KB]

Ikona docxZ A R Z Ą D Z E N I E NR 3/2023 Wójta Gminy Borzechów z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. z zakresu wspierania upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Borzechów, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.48 KB]

Autor: Gmina Borzechów
Powrót