DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

INFORMACJA W dniu 10 listopada 2022 r. odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Borzechów

okrągły  stół
04 listopada 2022

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.8:00 w sali konferencyjnej UG .

INFORMACJA

 

    W dniu 10 listopada 2022 r. odbędzie się  XXX sesja  Rady Gminy Borzechów. Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.8:00 w sali konferencyjnej UG

 

 Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Borzechów  za I półrocze 2022 roku.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

6. Podjecie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu  Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/165/21 r.  z dnia 30 grudnia 2021r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu

8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek

10. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borzechów

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

      i zagospodarowania   tych odpadów

12. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borzechów

13. Podjęcie uchwały w sprawie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

15. Sprawy różne

16. Zamknięcie sesji.

 

 

Autor: Gmina Borzechów
Powrót