DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały

napis konsultacje
26 października 2022

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały
w
sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

 

 

Na podstawie Uchwały Nr IV/25/11 Rady Gminy Borzechów z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011., Nr 26, poz. 654),

Wójt Gminy Borzechów zaprasza

 

do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r. stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

Termin konsultacji: 26.10.2022 r. – 26.11.2022 r.

 

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie działające na terenie Gminy Borzechów.

 

Forma konsultacji:

Ø  wyrażenie pisemnej opinii na formularzu i skierowanie do Urzędu Gminy Borzechów z dopiskiem: „Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Borzechów
z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok
”,

Ø  wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu i przesłanie na adres e-mail: ug@borzechow.eu w tytule: „Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”.

 

Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pani Magdalena Bieniek – pracownik Urzędu Gminy Borzechów.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Ikona docxProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [37.71 KB]

Ikona docx Formularz konsultacji w w/w sprawie., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [15.97 KB]

1.

Autor: Gmina Borzechów
Powrót