DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

XXVI sesja Rady Gminy Borzechów

stół okrągły z napisem sesja rady
21 kwietnia 2022

W dniu 28 kwietnia 2022 r. odbędzie się . Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.9:00 w sali konferencyjnej UG .

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy 

   Borzechów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju

   Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” w perspektywie

   finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027

7. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków

    zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów  

    zagospodarowania przestrzennego  na terenie gminy Borzechów

8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, iż miejscowy plan

    zagospodarowania przestrzennego  gminy Borzechów dla fragmentu

    miejscowości Borzechów nie narusza ustaleń studium uwarunkowań

    i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu

    zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów dla fragmentu

    miejscowości Borzechów

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na

       zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości stanowiącej

       własność Gminy Borzechów

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad

      Zabytkami Gminy   Borzechów na lata 2022-2025

12. Sprawy różne

13. Zamknięcie sesji.

Autor: Gmina Borzechów
Powrót