DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów dla fragmentu miejscowości Borzechów

mapa gminy
10 lutego 2022

Borzechów, dnia 10 lutego 2022 roku

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów

dla fragmentu miejscowości Borzechów

 

                Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2-5 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), w związku z Uchwałą  Nr XXI/148/21 Rady Gminy Borzechów z dnia 24 września 2021 r.

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów dla fragmentu miejscowości Borzechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. projektu, w dniach od 18 lutego 2022 r. do 18 marca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Borzechów z siedzibą w Borzechowie (24-224 Borzechów) w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz o jego publikacji  na stronie BIP-U Urzędu Gminy Borzechów i stronie internetowej Urzędu Gminy Borzechów.

                Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu i w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.03.2022 roku  w siedzibie Urzędu Gminy Borzechów w godz. od 10.00 do 11.00.

                Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 46 pkt 1, art. 39 ust. 1, pkt 3, art. 40 i art. 41, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu oraz prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

                Uwagi do projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Borzechów na adres: Urząd Gminy Borzechów, Borzechów 1, 24-224 Borzechów lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 kwietnia 2022 roku.

                Zgodnie z art. 8c ww. ustawy uwagi dotyczące przedmiotowego projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

                Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

 

1.             Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

2.             Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Borzechów 24-224 Borzechów 8; Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail:inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3.             Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 17 tej ustawy.

4.             Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście.

5.             Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

6.             Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

1.             W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

Wójt Gminy

Zenon Madzelan

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BORZECHÓW DLA FRAGMENTU MIEJSCOWOŚCI BORZECHÓW

Ikona pdfPROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BORZECHÓW DLA FRAGMENTU MIEJSCOWOŚCI BORZECHÓW, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [297.24 KB]

Ikona pdfprojekt mpzp dla obrębu Borzechów, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [174.60 KB]

załącznik nr 1

Ikona pdfzałącznik nr 1, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.12 MB]

 

 

 

Autor: Gmina Borzechów
Powrót