DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 1/2022 Wójta Gminy Borzechów z dnia 4 stycznia 2022 r.

zarządzenie wójta
05 stycznia 2022

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Borzechów

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 1/2022

Wójta Gminy Borzechów

z dnia 4 stycznia 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r.
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Borzechów

 

 

         Na podstawie  art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), uchwały Nr XXIII/159/21 Rady Gminy Borzechów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 – Wójt Gminy Borzechów zarządza, co następuje:

 

§ 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert Nr 1/2022 na realizację zadania publicznego gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

3. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Borzechów.

 

§ 4

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Ikona docxzałącznik OTWARTY KONKURS OFERT na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2022 roku, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [32.00 KB]

 

Ikona pdfWYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2022 R. Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA TERENIE GMINY BORZECHÓW, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [101.53 KB]

Autor: Gmina Borzechów
Powrót