DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Fundacja im. Nikoli Tesli, ul. Proletariacka 3/28, 15-449 Białystok KRS 00000443710

napis petycja
21 grudnia 2021

Do Przewodniczących Rad Miejskich i Gminnych w Polsce - Petycja Na podstawie Konstytucyjnych i Ustawowych uprawnień, które Fundacja im. Nikoli Tesli posiada jako Organizacja NGO oraz Konstytucyjnych uprawnień Samorządów

 • Trybunał Konstytucyjny - Miejsce w hierarchii źródeł prawa: Rozporządzenie stanowi jedno ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego: Najwyżej stoi Konstytucja, następnie Ratyfikowane umowy międzynarodowe, następnie Ustawy oraz Akty prawa miejscowego (Uchwały Samorządów). Najniżej w hierarchii znajduje się Rozporządzenie Ministra, które musi wynikać z ustawy. Rozporządzenie nie może stać w sprzeczności z Ustawą ani z Konstytucją.
 • Art. 94. Konstytucji. Akty prawa miejscowego jako źródło prawa. Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa.

Na podstawie w/w przepisów – Samorządy (Radni) mogą uchwalać własne uchwały (akty prawa miejscowego) np. w sytuacjach kryzysowych gdzie zagrożone jest życie i zdrowie ludzi (Stan Kryzysowy - obostrzenia sanitarne w czasie epidemii) – lub odwoływać (unieważniać) rozporządzenia Ministra Zdrowia na ich terenie, a zwłaszcza te które narażają zdrowie i życie ludzi lub są karalne – co reguluje Kodeks Karny.

W związku z powyższym Fundacja wnosi o Nadzwyczajne zwołanie posiedzeń Rad Miejskich i Gminnych w Polce w obliczu zaistnienia Stanu Kryzysowego w celu uchwalenia następujących Uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych:

 1. Wydanie zakazu stosowania „maseczek ochronnych” na terenie podległych miejscowości ponieważ stanowią poważne zagrożenie dla życia zdrowia ludzi oraz wydanie komunikatów w Mediach o szkodliwości maseczek (Strona Urzędu Miasta, TVP, Prasa Internet) z jednoczesnym umieszczeniem w widocznych miejscach plakatów (tablice ogłoszeń) z jednoczesnym powiadomieniem - Kuratoria, Szkoły, Szpitale, Przychodnie Lecznicze, Urzędy, Pracodawcy, Markety, Policję, Sądy, Sanepid, Urząd Wojewódzki itp.)
 • Dowód: w załączeniu Praca Naukowa „O szkodliwości maseczek” (MDPI Open Access Journals – Szwajcaria) Opublikowana 20 kwietnia 2021

W dołączonej Pracy Naukowej można przeczytać, że maseczki ochronne (nawet te chirurgiczne) - mają ZEROWĄ skuteczność w wyłapywaniu jakichkolwiek wirusów to na dodatek stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi w postaci powodowania Ciężkiej Niewydolności Oddechowej (ang. – SARS) na skutek zatrucia dwutlenkiem węgla (CO2) i niedotlenienia organizmu oraz powodowania innych chorób.

Karalność wg Kodeksu Karnego: Art. 165. (Sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego), Art. 119 (Dyskryminacja), Art. 220. (Narażenie życia albo zdrowia pracownika), Art. 190a. KK (Uporczywe nękanie), Art. 160 kk (naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu), Art. 191. kk (Zmuszanie do określonego zachowania),

 • Art. 207. Kodeks Pracy - Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 237(11) służba bezpieczeństwa i higieny pracy § 2. § 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

** W przypadku napotkania ze strony Rządu PiS, Ministra Zdrowia, Wojewody, Sanepidu jakichkolwiek „uwag” lub innego typu „obiekcji” - Prosimy przyjmować je tylko na piśmie i od razu kierować wnioski do prokuratury o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej (informując jednocześnie fundację) m. n. o Utrudnianie działań ratowniczych:

 • Art. 172. KK Przeszkadzanie działaniom ratowniczym. Kto przeszkadza działaniu mającemu na celu zapobieżenie niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 1. Wydanie zakazu stosowania Kwarantann i izolacji medycznej ponieważ są to działania surowo karane (pozbawianie ludzi wolności – bez wyroku sądowego) i traktowane przez Ustawę polski Kodeks Karny jako „zbrodnie”. Art. 118 A § 2 (Udział w masowym zamachu) Art. 189 (Pozbawienie człowieka wolności).
 • Art. 8 kk Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie; występek można popełnić także nieumyślnie, jeżeli ustawa tak stanowi.
 • Dowód: w załączeniu: wyrok Sądu w Lizbonie z dnia 11.11.2020r - Sygnatura akt. Proc. Nº 1783/20.7T8PDL.L1 – Portugalski Sąd Apelacyjny uważa testy PCR za niewiarygodne i uznaje kwarantannę jako "areszt domowy" (pozbawienie wolności) + Orzeczenie NSA w Warszawie: Orzeczenia Sądów wydane w krajach Unii Europejskiej są uznawane automatycznie, bez konieczności przeprowadzania jakiegokolwiek postępowania w pozostałych krajach Unii Europejskiej. (TK - hierarchia źródeł prawa: Ratyfikowane umowy międzynarodowe),
 1. Wydanie zakazu stosowania „szczepionek” mRNA (wszystkich producentów) ponieważ te szczepionki są Bronią Biologiczno-Chemiczną a zaszczepione osoby bez pomocy medycznej umrą w okresie najbliższych kilku lat (wg Ministerstwa Zdrowia zostało zaszczepionych ok. 20 000 000 Polaków) oraz Podjęcia "Działań Ratowniczych" mających na celu objęcia szczególną opieką medyczną wszystkich osób zaszczepionych w celu ochrony ich zdrowia i życia a także wydanie specjalnych komunikatów w tej sprawie w Mediach.
 • Dowód: w załączeniu Praca Naukowa (MDPI Open Access Journals - Szwajcaria) Białko kolca szczepionki mRNA wywołuje - Mutacje lub „błędy” DNA Opublikowanej: 13 października 2021r.

** wszystkie załączniki są dostępne publicznie na stronie Fundacji Tesli pod adresem www. fundacja-tesli.manifo.com http://fundacja-tesli.manifo.com/

We wskazanej Pracy Naukowej można przeczytać, że: Białko kolca szczepionki mRNA wywołuje - Mutacje lub „błędy” w sekwencji genetycznej. • USUNIĘCIA całych segmentów kodu genetycznego. • WSTAWIENIE nieprawidłowych segmentów. • Mieszanie i dopasowywanie / permutacje kodu genetycznego. Błędy te, wyrażone poprzez podział i replikację komórek, powodują:

Eksplozja raka i guzów nowotworowych w całym ciele • Utrata produkcji limfocytów B i T układu odpornościowego (tj. wywołany niedobór odporności AIDS) • Zaburzenia autoimmunologiczne • Przyspieszone starzenie i skrócona długość telomerów • Utrata funkcjonowania złożonych układów narządów, takich jak krążeniowy, neurologiczny, hormonalny, mięśniowo-szkieletowy itp. • Uszkodzenie komórek przypominające zatrucie promieniowaniem (choroba popromienna), ponieważ komórki niszczą się od wewnątrz.

Wiele z tych efektów jest oczywiście śmiertelnych. Inni będą obciążać ofiary szczepionek straszliwymi wyniszczającymi urazami i wadami narządów, które będą wymagały interwencji medycznej przez całe życie. Ekspozycja 5G, ekspozycja na chemtrail, ekspozycja na chemikalia żywności, mammografia, a nawet ekspozycja na światło słoneczne będą siać spustoszenie u osób, które przyjęły szczepionki mRNA.W efekcie oznacza to, że hamowanie mechanizmu naprawy DNA NHEJ przez białko kolczaste prowadzi również do skrócenia długości życia i przyspieszonego starzenia. Według niektórych szacunków 50% osób, którym wstrzyknięto szczepionki zawierające mRNA, umrze w ciągu pięciu lat. Teraz mamy głębsze zrozumienie mechanizmów, dzięki którym mogą wystąpić te zgony wywołane szczepionką.

Innymi słowy, osoby narażone na promieniowanie 5G, badania mammograficzne, plastyfikatory chemiczne w produktach spożywczych i substancje rakotwórcze w produktach higieny osobistej (detergenty do prania, perfumy, szampony, balsamy do skóry itp.) nie będą w stanie naprawić uszkodzeń DNA spowodowanych przez te ekspozycje. Po stosunkowo niewielkich ekspozycjach zaczną mutować i rozwijać nowotwory w całym swoim ciele. Ekspozycja na 5G powoduje wytwarzanie we krwi peroksyazotynów , niezwykle niebezpiecznego wolnego rodnika, który powoduje uszkodzenia DNA w komórkach mózgowych i komórkach tkanek w całym ciele. Można to nawet opisać jako rodzaj binarnego systemu broni, w którym szczepionki mRNA osłabiają naprawę DNA, a ekspozycja na 5G (lub ekspozycja chemiczna w żywności) zapewnia broń, która łamie nici DNA i prowadzi do tego, że organizm nie jest w stanie zachować integralności genetycznej podczas replikacja komórek. Nie trzeba wiele czasu, by wyrazić to w przerażający sposób fizyczny, taki jak próba wyhodowania tkanek narządów wewnętrznych na powierzchni skóry lub twarzy, dlatego zatytułowałem dzisiejszy podcast dotyczący aktualizacji sytuacji: „Potwory, zombie i mutanty. ”

Dodatkowe Informacje o „Pandemii” Covid-19

Należy wiedzieć, że wg Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny w Warszawie: Przeziębienie (ang. COVID-19), to infekcja górnych dróg oddechowych, wywoływana przez ponad 200 różnych wirusów, najczęściej rynowirusy. (koronawirusy tzw. „wirusy koronowe” i wirusy grypy). Do objawów przeziębienia należą: ból gardła, katar, kaszel, kichanie, rzadko bóle głowy, bóle mięśniowe, rzadko niewysoka gorączka. Objawy narastają stopniowo, w większości przypadków w ciągu 7-10 dni następuje powrót do zdrowia. Przeziębienie jest łagodną chorobą, z reguły nie występują powikłania (u osób z astmą oskrzelową lub innymi przewlekłymi chorobami układu oddechowego oraz niedoborem odporności może dojść do rozwoju zapalenia oskrzeli i/lub zapalenia płuc).

COVID-19 to choroba wywoływana przez nowego koronawirusa. Utrata węchu i/lub smaku jest charakterystyczna dla COVID-19, rzadko występuje w innych zakażeniach wirusowych. Przy braku tego objawu, odróżnienie grypy od COVID-19 (przeziębienia) jest możliwe jedynie na podstawie badania antygenowego. Poza utratą węchu i/lub smaku, mogą wystąpić również w przebiegu grypy. Warto pamiętać, że zarówno grypa sezonowa, jak i zakażenie COVID-19 mogą przebiegać bez gorączki, z bardzo skąpymi objawami.

 • Dowód: w załączeniu opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH w Warszawie: PRZEZIĘBIENIE, COVID-19, GRYPA SEZONOWA

Należy do tego dodać jeszcze inne informacje o których wszyscy wiedzą, że „przeziębienia” występują i występowały zawsze - głównie w okresie jesienno-zimowym. Dlatego co roku występował w Polsce podwyższony poziom zachorowań na przeziębienia co nazywano „stanem epidemii grypy” i wprowadzano stan „gotowości” w Placówkach Medycznych i wypisywano więcej zwolnień lekarskich. Ale nikt nigdy z tego powodu nie „blokował” kraju. I nie wpisywał Przeziębienia (koronawirusów) ani, Grypy Sezonowej jako „choroby szczególnie niebezpiecznej”. Nikt nigdy nie wprowadzał też z powodu „Przeziębień” - Stanów Zagrożenia Epidemiologicznego. Zrobił to bezprawnie Minister Zdrowia Łukasz Szumowski.

Trudno by było uznać takie działania za „nieumyślne” i traktować głupotę jako okoliczność łagodzącą - zwłaszcza, że mamy do czynienia z lekarzami, którzy doskonale znają się na wirusach i bakteriach – więc ich kłamstwa w mediach należy traktować jako celowe i świadome gdyż wszyscy wiedzą, że:

Chorobotwórcze Wirusy i Bakterie są wszędzie: Na wysypiskach, śmietnikach, kanalizacji, wentylacji, drzewach, budynkach, ubraniach... roznoszą się z kurzem i wiatrem. Nie trzeba nawet otwierać okien żeby było ich pełno w pomieszczeniach. Wdychamy... zjadamy wirusy i bakterie razem z pieczywem, owocami, warzywami – nie sposób się nimi nie zetknąć. Wirusy były, są i będą. I jeżeli ktoś mówi, że „maseczki” mogą nas ochronić przed wirusami i bakteriami i na dodatek taki ktoś posiada tytuł profesora wirusologii – to należy takie gadanie włożyć między bajki. Nie dość, że taki ktoś opowiada po prostu "bzdury" i kłamstwa - to na dodatek nie zna "podstaw epidemiologii".

Jako ciekawostkę warto dodać, że wirusy „mutują”- ale tylko w ramach własnego „gatunku”. Dlatego nigdy „korona-wirus” nie stanie się „wirusem grypy” ani odwrotnie. Tak jak pies nie będzie nigdy kotem. Dlatego wszelkie twierdzenia Wirusologów o wysokiej śmiertelności korona-wirusów jest kłamstwem (publicznym oszustwem Art. 286 i celową dezinformacją Art. 132 ) gdyż jest to sprzeczne z podstawową wiedzą medyczną a zwłaszcza z zakresu genetyki (DNA).

 • Art. 224a. Fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu. Kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach lub stwarza sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, czym wywołuje czynność instytucji użyteczności publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia mającą na celu uchylenie zagrożenia, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Dzisiaj jest już wiadome, że za tą Fałszywą Pandemią stoją Koncerny Farmaceutyczne (Pfizer), Koncerny Medialne, które skorumpowały (zastraszyły lub przekupiły rządzących polityków) w wielu krajach na świecie – w Polsce również. Nie przewidzieli tylko jednego: że wszystkie ich działania są karalne a szczególnie zabijanie. I nie ma znaczenia czy zabija się człowieka trucizną czy „szczepionką” mRNA - jest to morderstwo Art. 148

Na marginesie dodam, że wszyscy Prezydenci Miast Wojewódzkich w Polsce zostali pociągnięci do odpowiedzialności karnej przez Organizacje NGO w imieniu których występuje Fundacja Tesli za (pomocnictwo) w Ludobójstwie na Polakach za pomocą śmiertelnych szczepionek mRNA. (Art. 118 kk + 18 kk) gdyż swoim „zaniechaniem” (biernością) pozwalali mordercom zabijać ludzi.

 • Art. 18. § 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.
 • Art. 15 kk [Bezkarność usiłowania. Czynny żal] § 1. Nie podlega karze za usiłowanie, kto dobrowolnie odstąpił od dokonania lub zapobiegł skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego. § 2. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w stosunku do sprawcy, który dobrowolnie starał się zapobiec skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego.

Mamy nadzieję, że nie chcecie pójść siedzieć razem z nimi ? Nieznajomość Prawa – nie zwalnia z jego przestrzegania - ignorantia iuris nocet: nikt nie może usprawiedliwiać swoich działań lub zaniechań tym, że nie zna przepisów prawa.

Oficjalne Pismo Fundacji w Załączeniu

Ikona pdfOficjalne Pismo Fundacji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [149.42 KB]

--
Founder and President of the Foundation's
Management Board
Mariusz Najda

 

pismo ws. petycji

Ikona pdfpismo przewodnie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [155.41 KB]

Ikona pdfuchwała Rady Gminy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [645.50 KB]

Autor: Gmina Borzechów
Powrót