DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

INFORMACJA - W dniu 25 listopada 2021 r. odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Borzechów

grafika z napisem sesja rady gminy
19 listopada 2021

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.9:00 w sali konferencyjnej UG.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/125/20 w sprawie

    udzielenia   pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiem

6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta   

    przyjmowanej do obliczenia  podatku rolnego na 2022 rok

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za

    gospodarowanie odpadami  komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

    i ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

    gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela

    nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą

    środków komunikacji elektronicznej

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy

    Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

     wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego

     i o wolontariacie na 2022 rok

10. Sprawy różne

11. Zamknięcie sesji.

Autor: Gmina Borzechów
Powrót