AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
16 sierpnia 2021

Urząd Gminy w Borzechowie w nawiązaniu do komunikaty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje o corocznej przerwie w wydawaniu zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochody przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, w której gospodarstwie  domowym pozyskiwane są dochody z gospodarstwa rolnego w terminie od 1 sierpnia jednak nie dłużej niż do 23 września każdego roku.

 

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w:

·         przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku - dochód za 2019 r;

·         ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku – dochód za 2020 r.

Dla potrzeb wydania tego zaświadczenia, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

 

 

W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

Dodatkowo informujemy o zmianie wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Zaktualizowane wnioski do pobrania znajdują się na stronie: https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/

Autor: Gmina Borzechów
Powrót