DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA W TRYBIE BEZKONKURSOWYM „Sieć Życia”

logo gminy
29 lipca 2021

ORG.525.1.2021                                                                                     Borzechów, dn. 28.07.2021 r.

 

 

INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA
 W TRYBIE BEZKONKURSOWYM

 

Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.)  Wójt Gminy
Borzechów podaje do publicznej wiadomości treść oferty złożonej dnia 23 lipca 2021 r. przez Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej.

 

Rodzaj zadania publicznego:

- w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567);

- w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

 

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):

„Sieć Życia”

 

Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy:

Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej

 

Termin realizacji zadania: 14.09.2021-11.12.2021

 

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego: 1.800 zł

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy, w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące w/w oferty należy składać pisemnie na formularzu uwag osobiście  w sekretariacie Urzędu Gminy w Borzechowie lub drogą pocztową do Urzędu Gminy
w Borzechowie 24-224 Borzechów w terminie do dnia 5 sierpnia 2021 r.

 

 

 

Załączniki:
1.Oferta realizacji zadania publicznego

2. Formularz uwag

 

Uproszczona oferta

Ikona pdfUproszczona oferta, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [313.87 KB]

 

Autor: Gmina Borzechów
Powrót