DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Szczepienie i test, a zwolnienie z kwarantanny wjazdowej

lecący samolot i napis kwarantanna wyjazdowa
30 czerwca 2021
29.06.2021

Odmienne zasady zwalniania oraz skracania kwarantanny wjazdowej obowiązują dla osób podróżujących z państw Unii Europejskiej/ze strefy Schengen, a inne dla osób przyjeżdzających z pozostałych państw świata (spoza Unii Europejskiej lub spoza Schengen). Dotyczy to również zasad zwalniania z kwarantanny dzieci do 12 r. ż.
 
 
A. Obowiązek kwarantanny lub przesłanki zwolnienia dla podróżnych przybywających do Polski z państw Unii Europejskiej/ ze strefy Schengen:
 
Zasady obowiązujące dla państw UE/strefy Schengen dotyczą:
 

 • 21 krajów UE należących do strefy Schengen: Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Czechy, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy.
 • 5 krajów UE, które nie należą do strefy Schengen: Bułgaria, Rumunia, Chorwacja, Cypr i Irlandia,
 • 4 krajów, które należą do strefy Schengen, ale nie należą do UE: Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Lichtenstein

 
Przy wjeździe do Polski obowiązuje 10-dniowa kwarantanna, która może ulec skróceniu po wykonaniu testu antygenowego lub molekularnego (RT-PCR) nie później niż 48h od przekroczenia granicy (patrz pkt. C. Zasady odbywania kwarantanny granicznej).
 
Ponadto zwolnione z kwarantanny są:
 

 • osoby posiadające negatywny wynik testu wykonanego nie wcześniej niż 48 h przed przekroczeniem granicy. Wynik testu musi być w języku polskim albo w języku angielskim. Rodzaj testu, który należy wykonać w celu zwolnienia z kwarantanny: PCR lub antygenowy. Testy nie są finansowane ze środków publicznych. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne do systemu teleinformatycznego.
 • osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 jedną z 4 rodzajów szczepionek, które została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej: Comirnaty (Pfizer), Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca) i Janssen (Johnson &Johnson). Od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki musi upłynąć co najmniej 14 dni. W przypadku większości szczepionek (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca) na szczepienie składają się 2 dawki - osoby które przyjęły dopiero pierwszą z dawek znajdują się więc w trakcie szczepienia i nie są jeszcze osobami zaszczepionymi w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów. Wyjątek stanowi szczepionka Janssen (Johnson & Johnson), która jest jednodawkowa – przyjęcie pojedynczej dawki oznacza, że osoba jest już w pełni zaszczepiona), Zaświadczenie o wykonaniu tego szczepienia wystawione musi być w języku polskim albo w języku angielskim.
 • osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

 
Poświadczenie szczepienia, ujemnego wyniku testu lub odbycia hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych z powodu COVID-19 (ozdrowieńcy) może mieć postać Cyfrowego Certyfikatu UE w postaci elektronicznej lub papierowego wydruku.
 
Dzieci do ukończenia 12 roku są zwolnione z kwarantanny jeżeli podróżują pod opieką dorosłych zaszczepionych, lub posiadającymi negatywny wynik testu wykonanego w ciągu 48 h przed przekroczeniem granicy.
 
Ponadto z obowiązku odbycia kwarantanny zwolnione są wybrane kategorie osób wskazane w aktualnym Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii np. wybrane grupy zawodowe takie jak dyplomaci, żołnierze, załogi statków powietrznych, kierowcy transportu międzynarodowego. Pełen wykaz osób zwolnionych z obowiązku kwarantanny wjazdowej jest dostępny w rozporządzeniu, wersja ujednolicona rozporządzenia jest publikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji
 
https://rcl.gov.pl/prawo/zestawienie-aktow-prawnych-i-ujednoliconych-tekstow/
 
 
B. Obowiązek kwarantanny lub przesłanki zwolnienia dla podróżnych przybywających do Polski spoza strefy Schengen / spoza Unii Europejskiej:
 
Podróżujący, którzy nie posiadają zwolnienia z kwarantanny wynikającego z zaszczepienia, negatywnego testu lub bycia ozdrowieńcem, kierowani są na 10-dniową kwarantannę. W odróżnieniu od osób przybywających z obszaru Unii Europejskiej/strefy Schengen nie ma możliwości zwolnienia z kwarantanny bezpośrednio na podstawie testu wykonanego w ciągu 48 godz. po przybyciu do Polski. Taka możliwość dopuszczona jest dopiero po 7 dniach. Rodzaj testu, który należy wykonać w celu zwolnienia z kwarantanny tp test molekularny RT-PCR lub antygenowy. Testy nie są finansowane ze środków publicznych. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne do systemu teleinformatycznego.
 
Z kwarantanny zwolnione są:
 

 • osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 jedną z 4 rodzajów szczepionek, które została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej: Comirnaty (Pfizer), Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca) i Janssen (Johnson &Johnson). Od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki musi upłynąć co najmniej 14 dni. W przypadku większości szczepionek (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca) na szczepienie składają się 2 dawki - osoby które przyjęły dopiero pierwszą z dawek znajdują się więc w trakcie szczepienia i nie są jeszcze osobami zaszczepionymi w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów. Wyjątek stanowi szczepionka Janssen (Johnson & Johnson), która jest jednodawkowa – przyjęcie pojedynczej dawki oznacza, że osoba jest już w pełni zaszczepiona),

 
Zaświadczenie o wykonaniu tego szczepienia wystawione musi być w języku polskim albo w języku angielskim,
 

 • osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS CoV 2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Polski.

 
Poświadczenie szczepienia lub odbycia hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych z powodu COVID-19 (ozdrowieńcy) może mieć postać Cyfrowego Certyfikatu UE w postaci elektronicznej lub papierowego wydruku.
 
Dzieci do ukończenia 12 roku życia przekraczające granice zewnętrzne są zwolnione z kwarantanny jeżeli podróżują pod opieką dorosłych zaszczepionych przeciwko COVID-19.
 
Ponadto z obowiązku odbycia kwarantanny związane są inne określone kategorie osób (m.in.: dyplomaci, żołnierze, załogi statków powietrznych itd.) wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 
Ponadto zwolnieniu od obowiązku kwarantanny podlegają osoby, które po przylocie przebywają w Polsce nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z Polski w ciągu 24 godzin są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny.
 
 
C. Zasady odbywania kwarantanny granicznej
 
Osoby przekraczające granicę, które nie spełniają ww. przesłanek bycia zwolnionymi z kwarantanny wjazdowej są obowiązane zgłosić funkcjonariuszowi Straży Granicznej lub do Głównego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem infolinii następujące dane:
 

 • imię i nazwisko;
 • numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – datę urodzenia oraz serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • adres miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym osoba ta będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z tą osobą;
 • dane dotyczące podróży, w szczególności datę przekroczenia granicy.
   

 
Numer infolinii Głównego Inspektoratu Sanitarnego czynny całodobowo: +48 222 500 115
 
https://www.gov.pl/web/gis/48-22-25-00-115---infolinia-do-kontaktu-z-inspekcja-sanitarna-w-sprawie-koronawirusa
 
Kwarantanna wjazdowa może być skrócona odpowiednio na podstawie negatywnego wyniku testu molekularnego (RT-PCR) lub antygenowego uzyskanego odpowiednio:
 

 • do 48 godzin od przekroczenia granicy dla podróżnych przybywających do Polski z państw Unii Europejskiej/ ze strefy Schengen
 • po 7 dniach od przekroczenia granicy dla podróżnych przybywających do Polski spoza państw Unii Europejskiej/ spoza strefy Schengen
   

 
Podstawą do zwolnienia z kwarantanny są wyłącznie negatywne wyniki testów wykonanych w laboratoriach wpinanych na listę Ministra Zdrowia. Lista jest dostępna pod adresem: 
 
https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid
 
Pełna lista włączeń z obowiązku odbycia kwarantanny wjazdowej jest zawarta w aktualnym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (https://dziennikustaw.gov.pl/DU). Wersja ujednolicona aktu znajduje się na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji:
 
https://rcl.gov.pl/prawo/zestawienie-aktow-prawnych-i-ujednoliconych-tekstow/

 
Informacje ze strony internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

Autor: Gmina Borzechów
Powrót