DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

INFORMACJA. W dniu 30 czerwca 2021 r. odbędzie się XX sesja Rady Gminy Borzechów.

okrągły stół z osobami w okół z apisem sesja rady gminy
16 czerwca 2021

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.9:00 w sali konferencyjnej UG .


 Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4. Raport o stanie Gminy Borzechów za 2020 rok

  - przedstawienie przez Wójta Gminy raportu o stanie Gminy,

  - debata,

  - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borzechów za 2020 rok

  - przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok,

  - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie,

  - przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy za 2020 rok

  - podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Borzechów z wykonania budżetu za 2020 rok

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium  Wójtowi Gminy Borzechów z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/125/20 w sprawie udzielenia  pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace  konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

    zabytków, położonym na obszarze Gminy Borzechów

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących kierownicze stanowiska

      w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Borzechów oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa,  logopedy i doradcy zawodowego


11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres

      3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy

12. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Borzechów za rok 2020

13. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Borzechów na lata 2021-2023

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Borzechów na lata 2021-2028

15. Sprawy różne

16. Zamknięcie sesji.

 

Autor: Gmina Borzechów
Powrót