DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

Logo gminy a tle osób podających sobie dokumenty
11 lutego 2021

postępowania prowadzonego na wniosek Biura Usług Projektowych DROGOWIEC, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2253L w miejscowościach Kłodnica Górna i Osina, gmina Borzechów oraz Majdan Sobieszczański i Sobieszczany Kolonia, gmina Niedrzwica Duża”,

Borzechów, dnia 9 lutego 2021 r.
 
Znak sprawy:INFR.6220.1.2020
 
 
 
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
 
 Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), dalej: k.p.a.,w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.),
 
zawiadamiam strony postępowania, że
 
postępowania prowadzonego na wniosek Biura Usług Projektowych DROGOWIEC, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2253L w miejscowościach Kłodnica Górna i Osina, gmina Borzechów oraz Majdan Sobieszczański i Sobieszczany Kolonia, gmina Niedrzwica Duża”, nie można załatwić w terminach wskazanych w art. 35 k.p.a.zuwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy i konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 
Działając zgodnie z dyspozycją art. 36 § 1 i 2 k.p.a., wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 marca 2021 r.
 
Pouczenie
 
Stosownie do treści art. 37 § 1 pkt 1-2, § 2 i 3 k.p.a., stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, jeżelinie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).Ponaglenie zawiera uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Borzechów.
 
Wójt gminy Borzechów
 
Zenon Madzelan
 
 
 
Otrzymują:
 
  1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.;
  2. Wójt Gminy Niedrzwica Duża
  3. a/a.
 
Podanie informacji do publicznej wiadomości:
 
  1. Strona Internetowa, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Borzechowie oraz Urzędu Gminy w Niedrzwicy Dużej
  2. Tablica Ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Borzechowie, oraz Urzędzie Gminy w Niedrzwicy Dużej
  3. Tablice ogłoszeń w miejscowościach: Kłodnica Górna, Osina gmina Borzechów oraz Majdan Sobieszczański i Sobieszczany Kolonia, gmina Niedrzwica Duża
Autor: Gmina Borzechów
Powrót