DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

REFERAT INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA Drukuj Zapisz

Wniosek o wydnie zezwolenia na usuniecie drzewa

 

1. Podstawa prawna

 Art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 916 z późn. zm.) 

2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Infrastruktury  i Ochrony Środowiska - Mieczysław Jakubowski
 • pokój nr 11
 • tel. 81 5111702 w.25
 • e-mail mjakubowski@borzechow.eu

3. Wymagane wnioski

 

Ikona pdfWniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [407.71 KB]

 

4. Wymagane załączniki

 •  zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie drzew i/lub krzewów (4)
 • rysunek lub mapę określającą usytuowanie danego drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych (5)na tej nieruchomości
 • oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 (6
 •  projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzew lub krzewów, o ile są planowane (rysunek, mapa lub projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z informacją o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania

 

Wyjaśnienia:

1. (4) Załącznik nie jest wymagany, w przypadku wniosku składanego przez:

 • użytkownika wieczystego,
 • spółdzielnię mieszkaniową,
 • wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 • zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa,
 • posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

2. (5) W przypadku, gdy wycinka związana jest z realizacją inwestycji, dla której wymagany jest  projekt zagospodarowania działki lub terenu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, do wniosku dołączyć należy ww. projekt, sporządzony przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane;

3. (6) Załącznik wymagany w przypadku wniosku składanego przez spółdzielnię mieszkaniową lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej.
5. Dokumenty do wglądu

 • Brak

6. Termin załatwiania sprawy

 • 14 dni

7. Opłaty

 • Brak

8. Tryb odwołania

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Wójta Gminy Borzechów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

9. Uwagi

 • Brak
Autor: Gmina Borzechów
Powrót