DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

PROJEKTY UNIJNE Drukuj Zapisz

Projekt pn. „Rozwijaj kompetencje w Gminie Borzechów”

Zdjęcie przedstawia cztery logotypy: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego, Rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej (12 złotych gwiazd na niebieskim tle), oraz napis "Lubelskie – Lubimy się rozwijać!" na białym tle.
25 marca 2024

„Rozwijaj kompetencje w Gminie Borzechów

nr wniosku FELU.10.03-IZ.00-0224/23

Gmina Borzechów realizuje Projekt „Rozwijaj kompetencje w Gminie Borzechów” nr wniosku FELU.10.03-IZ.00-0224/23 w terminie od 01.02.2024 r. do 31.08.2026 r. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027  Działanie 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja

Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr 130/FELU.10.03-IZ.00-0224/23-00 o dofinansowanie projektu podpisanej w dniu 29.01.2024 pomiędzy Gminą Borzechów a Województwem Lubelskim; Gmina Borzechów otrzymała na  realizację projektu „Rozwijaj kompetencje w Gminie Borzechówdofinansowanie z Unii Europejskiej;

Wartość projektu wynosi: 685 760,13 zł w tym: 616 660,13 zł stanowi kwota przyznanego dofinansowania,  i 69100,00 zł stanowi wkład własny; Wartość dofinansowania projektu z wkładu Funduszy Europejskich wynosi : 582 896,11 zł

Beneficjentem  projektu jest Gmina Borzechów, w siedzibie której mieści się Biuro Projektu. ( Urząd Gminy Borzechów, Borzechów 1 , 24-224 Borzechów)

Grupą docelową, do której adresowany jest Projekt, są uczniowie i nauczyciele placówek takich jak:   Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Kazimierza Rasławskiego w Borzechowie Borzechów-Kolonia 227, 24-224 Borzechów i Szkoła Podstawowa im. Obrońców Polskości w Kłodnicy Dolnej, Kłodnica Dolna 117, 24-224 Borzechów.

Celem projektu jest to że: do 31.08.2026 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Rasławskiego w Borzechowie oraz Szkole Podstawowej im. Obrońców Polskości w Kłodnicy Dolnej (Gmina Borzechów, woj. lubelskie) zostanie wyrównany dostęp do dobrej jakości kształcenia włączającego, przez:

 1. dostosowanie szkół i realizowanego nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów;
 2. organizację i realizację zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje i umiejętności uczniów
 3. rozwój umiejętności uczniów poprzez wsparcie potencjału dydaktycznego szkół;
 4. doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
 5. szkolenia dla nauczycieli

Projekt zakłada objęcie wsparciem 170 osób, w tym 160 Uczniów i 10 nauczycieli  ;

Cel główny projektu jest zgodny z FELU.10.03 2021-27, gdyż realizuje typ projektu 1:

 • zakłada, iż 112 (56K;56M) ucz. rozwinie kompetencje, umiejętności i zainteresowania w ramach zajęć dodatkowych;
 • zakłada, iż 10 (8K;2M) naucz. weźmie udział w doskonaleniu zawodowym;
 • cel projektu jest tożsamy z celem interwencji EFS+, tj. wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji;
 • grupą doc. projektu są ostateczni odbiorcy wsparcia wskazani w FELU.10.03 2021-27, tj. uczniowie szkół podstawowych.

W ramach Projektu „Rozwijaj kompetencje w Gminie Borzechów realizowane są następujące zadania:

 1. zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje, umiejętności i zainteresowania uczniów;
 2. półkolonie naukowe, na których uczestnicy samodzielnie wykonają doświadczenia, zgłębiając jednocześnie wiedzę z wielu dziedzin nauk ścisłych i zielonej transformacji;
 3. festiwale naukowe, których celem jest rozwój kompetencji z obszaru nauk przyrodniczych i zainteresowanie nauką;
 4. zajęcia wyjazdowe do miejsc związanych z naukami ścisłymi i przyrodą
 5. doradztwo edukacyjno-zawodowe;
 6. doskonalenie zawodowe nauczycieli, w postaci szkoleń w tym z wykorzystania innowacji w nauczaniu;
 7. doposażenie szkół w sprzęt i pomoce służące rozwojowi umiejętności uczniów.

 

Zakładane rezultaty projektu „Rozwijaj kompetencje w Gminie Borzechów”:

 1. Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem – ogółem 160 osób
 2. Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem Wartość docelowa – ogółem 2 osób
 3. Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem – ogółem 10 osób
 4. Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem - Wartość docelowa – ogółem 2 podmioty
 5. Liczba uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym  Wartość docelowa – ogółem 24 osoby
 6. Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej - Wartość docelowa – ogółem 2 podmioty
 7. Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu – Wartość docelowa – ogółem 112 osób
 8. Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu Wartość docelowa – ogółem 7 osób 
 9. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie Wartość docelowa – ogółem -0 osób
 10. Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie Wartość docelowa – ogółem -0 osób
 11. Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie  Wartość docelowa – ogółem 0 osób
 12. Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie - ogółem 0 osób
 13. Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań objętych wsparciem w programie ogółem 0 osób

W ramach Projektu realizowane będą następujące zadania:

Zadanie 1 ZAJĘCIA DODATKOWE (okres realizacji: od II semestru 2023/2024  - VIII 2026) wsparcie skierowane wobec uczniów klas I-VIII osiągających wyniki nieadekwatne do swych możliwości, tj. posiadających deficyty w niektórych obszarach wiedzy (zajęcia wyrównawcze) lub którzy są uzdolnieni w niektórych kierunkach i chcą pozyskiwać wiedzę i umiejętności w nowych obszarach (zajęcia rozwijające)

 1. Spotkanie z królową (SPKD-1gr.) - matematyka w ujęciu praktycznym, kształt. Umiejętności matematycznych - 30h zaj. x1 gr..s
 2. Matematyczne gry i zabawy - (SPB-2gr.;SPKD-1gr.) 30h zaj. x3 gr.-matematyka w ujęciu praktycznym, kształtowanie umiejętności matematycznych z wykorzystaniem gier planszowych.
 3. Przyrodnicze laboratorium - (SPB-1gr. 30h zaj. x1 gr.) -zaj. prowadzone met. eksperymentu, kształtujące um. W zakresie nauk przyrodniczych.
 4.   Język angielski (SPB-1gr.;SPKD-1gr.) - 30h zaj. x2 gr. -zaj. nastawione na rozwój umiejętności wielojęzyczności, porozumiewania się w jęz. obcym, rozumienia i uczenia się.
 5.   Zagrajmy!- (SPB-1gr.;SPKD-2gr.) 30h zaj. x3 gr.-realizacja różnorodnych gier i zabaw z dziedzin sportowych. Rozwój um. w zakresie pracy zespołowej i przywódcze.
 6. Zajęcia wyrównawcze z: matematyki (SPB-2gr.;SPKD-1gr.) 30h zaj. x3 gr;
 7. Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów humanistycznych 30h zaj. x2 gr. 30h zaj. x2 gr. zajęcia wyrównujące dysproporcje wśród uczniów, kształtują um. uczenia się.
 8. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne-(SPKD-1gr.) 30h zaj. x1 gr.-rozpoznanie i usuwanie przyczyn trudności w uczeniu się i niwelowanie ich.
 9. Zajęcia socjoterapeutyczne-(SPB-1gr.;SPKD-1gr.) 30h zaj. x2 gr -zajęcia polegające na nauce postaw i zachowań prospołecznych, kształtują um. uczenia się i um. pracy zespołowej, zdolność adaptacji do nowych warunków.
 10. Zajęcia Psychoedukacyjne -(SPB-1gr.) 30h zaj. x1 gr -nauka umiejętności w sferze samokontroli, radzenia z emocjami, kształtują um. uczenia się i um. zdolność adaptacji do nowych warunków.
 11. Doradztwo edukacyjno-zawodowe: doradztwo grupowe (SPB-2gr.;SPKD-2gr.) 10h zaj. x 4gr. - i doradztwo indywidualne:20h/szkołę. –łącznie 40h zajęć Na zajęciach grupowych przeprowadzone zostaną ćwiczenia z rozwiązania wypracowanego w ramach PO WER pt. “Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas IV-VI szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami” (kryterium premiujące 4).

Zadanie 2 ZAJĘCIA  ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIE NAUKAMI ŚCISŁYMI

 1. ZAJĘCIA WYJAZDOWE do miejsca związanego z naukami ścisłymi i przyrodą: CENTRUM NAUKI KOPERNIK W WARSZAWIE
 2. PÓŁKOLONIE z ROBOTYKI - z wykorzystaniem klocków LEGO Mindstroms
 3. PÓŁKOLONIE LABORATORIUM NAUKOWE- warsztaty rozwijające komp. dot. zielonej transformacji oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii oraz umiejętności myślenia krytycznego i rozwiązywania problemów.
 4. FESTIWAL NAUKOWY – którego celem jest wzrost wiedzy uczniów z przedmiotów przyrodniczych
 5. LABORATORIUM STEAM interaktywny wykład/prezentacja z tematyki STEAM połączona z przeprowadzeniem doświadczeń przez uczniów w celu kształtowania umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii i um. myślenia krytycznego

 

Zadanie 3 SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI z następującej tematyki:

 1. PROWADZENIE ZAJĘĆ METODĄ EKSPERYMENTU
 2. MULTIMEDIALNA LEKCJA
 3. ProGRAMuj w Minecraft
 4. ProGRAMuj w Minecraft  konsultacje indywidualne
 5. LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI
 6. LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI
 7. ROZWÓJ KOMPETENCJI EMOCJONALNO-SPOŁECZNYCH
 8. PRACA Z UCZNIEM SPES

 

Udział w zajęciach dodatkowych jest bezpłatny. Aby zgłosić się do projektu należy złożyć w biurze projektu komplet dokumentów rekrutacyjnych;

Zastrzega się, że złożenie formularza rekrutacyjnego dziecka nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na zajęcia, gdyż decyzję w tej sprawie podejmie komisja rekrutacyjna w oparciu o kryteria wyboru uczniów  w szczególności kryteria strategiczne projektu zapewniające realizację wskaźników w projekcie;

 

Projekt przewiduje doposażenie szkół w następujące pomoce dydaktyczne:

 • laptop dla nauczyciela z oprogramowaniem
 • drukarka laserowa czarno-biała z drukiem dwustronnym
 • gra typu bingo: dodawanie i odejmowanie do 100
 • bingo mnożenie i dzielenie do 20
 • bryły obrotowe,
 • gra domino ułamki
 • gra domino dodawanie ułamków dziesiętnych
 • kalkulator prosty
 • liczmany kolorowe zwierzątka
 • ułamkowe koła magnetyczne 20cm
 • złotówki edukacyjne - banknoty
 • oś liczbowa 0-100 demonstracyjna
 • liczydło min. 90cm
 • licencja kurs dla 8 klasisty online
 • laptop dla nauczyciela z oprogramowaniem
 • drukarka laserowa czarno-biała z drukiem dwustronnym
 • angielskie bingo - homofony-
 • gra jęz. j.ang. planszowa dot. tematyki miejskiej i bezp. na drodze, słownictwo
 • laptop dla nauczyciela z oprogramowaniem
 • kostki obrazkowe - własne historie
 • duży 1uiz o Polsce
 • komputery stacjonarne z oprogramowaniem
 • drukarka laserowa czarno-biała z drukiem dwustronnym
 • robot typu ozobot z flamastrami, np. ozobot bit plus lub równoważny
 • drewniane puzzle – zestaw podstawowy
 • zestaw podstawowy z matą do kodowania na dywanie
 • gra edukacyjna np. typu scottie-go-edu lub równoważna
 • licencja minecraft education na 2 lata
 • ploter tnący z programem
 • ploter ze skanerem,
 • laptop dla nauczyciela z oprogramowaniem
 • drukarka laserowa cz-b z drukiem dwustronnym
 • magnetyczny labirynt logopedyczny do dmuchania piłki
 • zabawy literami i głoskami,
 • ćwiczenia percepcji słuchowej
 • domino fakturowe;
 • piłeczki zw. z emocjami -kolekcja sensorycznych piłeczek-
 • poduszki siedziska zestaw liczby 1-10
 • puf siedzisko
 • koło hula hop
 • mikroskop z kamerą usb
 • kompas
 • laptop dla nauczyciela z oprogramowaniem
 • drukarka laserowa czarno-biała z drukiem dwustronnym
 • biała tablica metalowa
 • gra typu bingo dodawanie i odejmowanie do 20
 • bingo dodawanie i odejmowanie do 100
 • bingo mnożenie i dzielenie do 20
 • bingo mnożenie i dzielenie do 100-
 • bryły obrotowe,
 • gra domino dot. ułamków
 • gra matematyczna zachęcająca do nauki matematyki
 • liczmany kolorowe zwierzątka
 • ułamkowe koła magnetyczne 20cm
 • złotówki edukacyjne - banknoty
 • licencja kurs dla 8klasisty online
 • laptop dla nauczyciela z oprogramowaniem-
 • drukarka laserowa czarno-biała z drukiem dwustronnym
 • boombox; gra językowa j.ang. przymiotniki i przeciwieństwa-
 • angielskie bingo - homofony
 • gra jęz. j.ang. planszowa dot. tematyki miejskiej i bezp. na drodze, słownictwo
 • angielski zabawa w odgrywanie ról - karty do konwersacji
 • j. ang. gra językowa angielskie czasowniki regularne i nieregularne
 • laptop dla nauczyciela z oprogramowaniem
 • drukarka laserowa czarno-biała z drukiem dwustronnym
 • bingo ortograficzne
 • ortograficzne kostki
 • dynamiczna gra słowna
 • domino gramatyczne - części mowy
 • zestaw edukacyjny nawlekanie wyrazów
 • gra historia klasy 5-8 angażująca uczniów (karty z pytaniami+karty pracy+ plansze mapy+ wizytówki+ pionki+ instrukcja)
 • duży quiz o Polsce
 • komputer stacjonarny z oprogramowaniem
 • drukarka laserowa czarno-biała z drukiem dwustronnym
 • robot typu ozobot bit plus z flamastrami lub równoważny
 • licencja minecraft education na 2 lata
 • laptop dla nauczyciela z oprogramowaniem
 • drukarka laserowa czarno-biała z drukiem dwustronnym
 • zabawy literami i głoskami, ćwiczenia percepcji słuchowej

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „Do pobrania”, a także w Biurze Projektu w Urzędzie Gminy Borzechów;

 

 

Autor: Ewa Urban
Powrót