Deklaracja Dostępności Drukuj Zapisz

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://borzechow.eu/

Urząd Gminy Borzechów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Borzechów.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-02-22.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-19.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-07-19.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Urzędu Gminy Borzechów posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Widok standardowy strony
 • Kontrast nocny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny
 • Szerokość standardowa strony
 • Szerokość maksymalna strony
 • Wersja tekstowa strony
 • Powiększ tekst
 • Zmniejsz tekst
 • Zmień ostępy między znakami
 • Dane kontaktowe
 • Formularz kontaktowy
 • Link do BIP
 • Mapa strony

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Gostkowski, robertgost@gmail.com . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 601952326 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Borzechów

 
24-224 Borzechów

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Urząd Gminy w Borzechowie mieści się w jednym budynku. Budynek, w którym odbywa się obsługa interesantów nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu głównym do budynku nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku. Przed wejściem do budynku znajduje się dzwonek dla osób z niepełnosprawnością, po jego uruchomieniu osoba odpowiedzialna za obsługę zejdzie by udzielić wszelkiej pomocy. Toaleta wewnątrz budynku na parterze została przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek ma 2 kondygnacje. Budynek nie posiada windy. Ciągi komunikacyjne, mają odpowiednią szerokość, umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się. Na korytarzach znajdują się miejsca odpoczynku.
Przy schodach zamontowane są barierki. Osoby mające problem z poruszaniem się które chcą załatwić sprawę w wydziałach mieszczących się na parterze lub piętrze budynku powinny zgłosić taką wolę wcześniej telefonicznie (oferowana pomoc pracownika właściwego dla danej sprawy wydziału oraz pomoc przy wejściu).
Pierwszy i ostatni stopień biegu schodowego oznaczono kontrastowym kolorem żółtym. Osobom z niepełnosprawnością ruchową, poruszającym się na wózku umożliwiono dostęp do pomieszczeń na parterze i piętrze za pomocą schodołaza.Na parterze zlokalizowano czytelną, kontrastową, podświetlaną tablicę informacyjną objaśniającą rozkład pomieszczeń w budynku. W budynku znajduje się krzesło ewakuacyjne na potrzeby ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W budynku znajdują się przenośne pętle indukcyjne.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Główne pomieszczenia oraz ciągi komunikacyjne prowadzące na piętro zostały oznaczone tabliczkami informacyjnymi zwierającymi tekst w alfabecie Braille'a.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Istnieje możliwość z korzystania z tłumacza języka migowego on-line.


Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Funkcję KOORDYNATORA DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI będzie pełnił Pan Robert Gostkowski, tel. 601 952 326, adres e-mail: robertgost@gmail.com.
Powrót