AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Obwieszczenie Wójta Gminy Borzechów o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie  Wójta Gminy Borzechów  o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
31 marca 2021

                                                           Borzechów, dnia 31.03.2021 r.

INFR.6220.1.2021

 

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Borzechów

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

 

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

że w dniu 31.03.2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2253L
w miejscowościach Kłodnica Górna, Osina, gmina Borzechów oraz Majdan Sobieszczański

i Sobieszczany Kolonia, gmina Niedrzwica Duża” z wniosku złożonego przez Pełnomocnika Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Borzechów, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu oraz Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie oraz Wójt Gminy Niedrzwica Duża

Jednocześnie zawiadamia się wszystkich zainteresowanych, o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy Borzechowie.

 

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Borzechowie
i Urzędu Gminy w  Niedrzwicy Dużej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Borzechowie i Urzędzie Gminy w Niedrzwicy Dużej.

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymuje

1.       Wnioskodawca

2.       Lubelski Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Lublinie,

3.       Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Radomiu,

4.       Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie,

5.       Strony postępowania zgonie z art. 49 KPA,

6.       a/a

Autor: Gmina Borzechów
Powrót